วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ธรรมเทศนา "หลักชาวพุทธ" ฟื้นวิถีชาวพุทธสู่สังคมไทย เริ่มช่วงเข้าพรรษานี้

เล่าข่าว วันอาสาฬหบูชา 7 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ที่ผ่านมาชาวไทย-ชาวพุทธเข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ วัดญาณเวศกวัน

ถือเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคล ตัวแทนของ “กลุ่มชาวพุทธ 2552” ได้กราบอาราธนา พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดงธรรมเรื่อง “หลักปฏิบัติชาวพุทธ” (ที่มาดูจากหน้าความเป็นมา / สาระ / ความเป็นมาของหลักชาวพุทธ) สู่คนวงกว้าง ซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเทศนา แก่กลุ่มญาติธรรม และสาธารณชนถึง 4 วาระคือ
1. ในวาระโอกาสครบ 20 ปี ของวัดญาณเวศกวัน ประวัติความเป็นมา
2. การฉลองเสาอโศกที่สร้างขึ้น เป็นที่เรียบร้อยโดยการฉลองครั้งนี้เพียงการตั้งจิตที่เป็นกุศลร่วมกัน
3. การแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องกรรมที่ว่า “เราเกิดมาใช้หนี้กรรม” ควรเข้าใจ ให้ถูกว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อสร้าง สั่งสมความดีและ ทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
4. คือเรื่อง “ หลักปฏิบัติชาวพุทธ”

งานบุญในวิถีเรียบง่ายของวิถีวัดญาณเวศกวันนั้น ทางกลุ่มชาวพุทธ 2552 ได้จัดทำ นิทรรศการประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องหลักชาวพุทธ 5 หลักการและ 12 ข้อปฎิบัติขณะเดียวกันก็เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสมาทาน หลักชาวพุทธครั้งแรก ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.2552 เพื่อน้อมไปปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาและเป็นการเผยแพร่สู่วงกว้าง สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติตามข้อปฎิบัติข้างต้นนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมในวันที่ ๘ กรกฎาคม เป็นอย่างมาก

ข้อมูลจาก http://www.chaobuddha.com

ชาวพุทธรวมใจ "สมาทานหลักชาวพุทธ" เปิดตััว5หลักการ12ปฏิบัติการ ฟื้นวิถีชาวพุทธ เริ่มเรียนรู้ตลอดพรรษานี้
เข้าพรรษานี้ ขอเชิญท่าน ร่วมนำชีวิตสู่ความดีงาม ตามแบบอย่างไทยๆ ร่วมกัน ด้วยการ ประกาศเจตนา สมาทานปฏิบัติตนตาม หลักชาวพุทธ


เนื่องจากในวันเข้าพรรษา ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นำโดย ฯพณฯ องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ ประธานในพิธี และกลุ่มฆราวาสชาวพุทธ อันประกอบด้วยบุคคลหลากหลาย เช่น ครูอาจารย์ นักธุรกิจ ข้าราชการชั้นสูง สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจน กลุ่มครอบครัวทั้งผู้ใหญ่เด็กและหนุ่มสาว สามร้อยคน ได้มารวมตัวกัน ณ อุโบสถ วัดญานเวศกวัน เพื่อสมาทานประกาศเจตนา ปฏิบัติตนตามหลักชาวพุทธ เพื่อน้อมนำคุณค่าแห่งพระรัตนตรัยสู่ชีวิต ฝึกตนด้วยสิกขา เพื่อการสร้างความเจริญแก่ตน และสังคม รวมถึงความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ในการสมาทานนี้ เพื่อที่จะตั้งมั่นในการปฏิบัติตนในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือนต่อไปข้างหน้า
การสมาทานปฏิบัติตนครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นของเหล่าชาวพุทธ ในวันเข้าพรรษาที่จะจัดวิถีชีวิตของตนเองให้ดำเนินไปตามหลักแห่งการเป็นพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเป็นการรณรงค์เริ่มต้นให้แก่ฆราวาสผู้เป็นชาวชาวพุทธทั้งหลายได้ตระหนักถึงการเป็นชาวพุทธ ด้วยการปฏิบัติชีวิตให้สอดคล้องกับ วิถีวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาของไทย ดั่งที่เคยเป็นมา เชื่อว่าเมื่อชาวพุทธร่วมใจกันปฏิบัติและเข้าใจในหลักการของการเป็นชาวพุทธ และปฏิบัติด้วยสัมมาทิฐิ เชื่อมั่นว่าชาวพุทธทั้งหลายจะประสพ ความสุข ร่มเย็นในตน รวมถึงจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและสันติสุข


ข้อมูลจาก http://www.chaobuddha.com