วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สพฐ.เดินหน้าจัดค่ายโครงงานคุณธรรม ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 5

สพฐ.เดินหน้าจัดค่ายโครงงานคุณธรรม ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 5

http://www.moralproject.net/

สพฐ.มั่นใจผลการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชน จากการทำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ สานต่อความร่วมมือกับองค์กรภาคีหลายภาคส่วนทั้งพระสงฆ์และฆราวาส เดินหน้าต่อเป็นปีที่ 5 พร้อมเดินสายจัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ 8 ค่าย เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนมาสู่งานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศในต้นปีหน้า

แหล่งข่าวจาก สพฐ.แจ้งให้ทราบว่าในปีการศึกษา 2553 นี้ สพฐ.ยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เนื่องด้วยความมั่นใจที่เห็นผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนอย่างประจักษ์ชัดที่ทำให้เกิดผู้นำเยาวชนที่รักดี มีศักยภาพสูงในการรวมกลุ่มกันทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง โดยในปีนี้ สพฐ. ได้ประสานความร่วมมือกับ กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างวิถีพุทธ(กคพ.) พระธรรมวิทยากรจาก ส่วนธรรมนิเทศ ฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และโรงเรียที่เป็นเจ้าภาพ ในการจัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีจัดขึ้น 8 ค่าย ใน  8 ภูมิภาค กระจายไปทั่วทั้งประเทศ  8 ภูมิภาคประกอบด้วยภูมิภาค เหนือตอนบน, เหนือตอนล่าง, อีสานตอนบน, อีสานตอนล่าง, ประตูอีสาน, กลาง-ตะวันออก, ตะวันตก-ใต้ตอนบน และภูมิภาคใต้ตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2553 โดยจะมีการจัดค่ายแรกที่ จ.อุตรดิษฐ์ ในเขตภูมิภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ http://www.moralproject.net/ เพื่อติดต่อสอบถามรข้อมูลเพิ่มเติมด้านสถานที่ วันเวลา การเดินทาง การเบิกจ่ายค่าเดินทางจาก สพท.เจ้าภาพ

ทั้งนี้ นอกจากค่ายจะมุ่งเน้นเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงานคุณธรรมแล้ว ยังมุ่งเน้นการมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังรางวัลสิ่งของตอบแทน การเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำในการทำความดี รักความดีอย่างแท้จริง ตลอดจนทักษะการลงพื้นที่และทำงานในชุมชน นอกจากนี้เนื่องด้วยปีนี้ ทางสพฐ.ได้มีนโยบายและโครงการ "พุทธชยันตีฟื้นวิถีพุทธวันพระ" จึงจะมุ่งเน้นในกิจกรรมส่วนที่ฟื้นฟูและสร้างค่านิยมที่ดีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธอีกด้วย

จึงนับว่าเป็นโอกาสดีแก่ครูนักเรียนหรือผู้ที่สนใจกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมในส่วนภูมิภาค ได้เข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการทำโครงงาน โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เจ้าภาพ หรือใกล้เคียง ควรจะได้สอบถามและไปศึกษาดูงานได้ตรงกับวันเวลาที่เหมาะสมของแต่ละค่ายแต่ละภูมิภาคต่อไป. .

1 ความคิดเห็น: