วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เสลภูมิพิทฯ สร้างชื่อให้แผ่นดินอีสาน สสส.ให้เป็นต้นแบบเครือข่ายรร.ปลอดเหล้าแห่งที่ ๒ ของประเทศ

เสลภูมิพิทฯ สร้างชื่อให้แผ่นดินถิ่นอีสาน สสส.ให้เป็นต้นแบบเครือข่ายรร.ปลอดเหล้าแห่งที่ ๒ ของประเทศ

นับเป็นความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่งกับอีก ๑ โครงงานคุณธรรม ที่มีกลุ่มเยาวชนและคุณครูที่ปรึกษาได้ทำงานเกาะติดอย่างมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กับสนับสนุนอย่างดียิ่งของผู้บริหารโรงเรียน จากเดิมที่ได้มี โครงงาน "ลดละเลิกบุหรี่-เมรัยสานสายใยเทิดไท้องค์ราชันย์" ของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา จ.ลำปาง ได้รับการประกาศยกย่องและสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของเครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้าของประเทศไทยเป็นแห่งแรก  ล่าสุด ทางสคล.ได้แจ้งข่าวมายังสำนักข่าววิถีพุทธให้ทราบว่าในปีนี้ได้ประกาศให้โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้นแบบของเครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้าเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย


หลังจากที่ สคล.สสส. ได้ลงมาร่วมทำกระบวนการโครงงานคุณธรรม กับกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่ได้ทำโครงงานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนครูผู้ปกครองในโรงเรียนและชุมชนลดละเลิกเหล้าลงอย่างเป็นกระบวนระบบ ในค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับภูมิภาค ๘ ค่าย ๘ ภูมิภาค ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำให้เห็นความน่าสนใจและศักยภาพการพัฒนาโครงงานในด้านนี้มากขึ้นเป็นอย่างมาก และในจำนวนโครงงานต่างๆ จากทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมกระบวนการ ทาง สคล.ได้พิจารณาเห็นว่า โครงงานคุณธรรมของโรงเรียนเสลภูมิวิทยา จ.ร้อยเอ็ดที่ได้ทำงานฝ่าฟันเรื่องนี้มาอย่างเกาะติดต่อเนื่องและทุ่มเท แม้ในช่วงแรกจะไม่ได้รับความสำเร็จเรื่องรางวัล แต่คุณครูที่ปรึกษาก็ยังทุ่มเทได้จัดหางบประมาณในทางส่วนตัวมาสนับสนุนโครงงานของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานความร่วมมือจากบุคคลและองค์กรต่างๆในท้องถิ่นเข้ามาช่วย จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลและการประกาศยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก และงานก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจและมีผลงานที่น่ายกย่องชื่นชม สคล.จึงยกให้โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เป็นต้นแบบของเครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า เป็นแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย นับว่าเป็นการสร้างชื่อและเกียรติประวัติให้กับคนไทยแผ่นดินอีสานทุกคนอีกครั้งว่า "แผ่นดินอีสานไม่สิ้นคนดี"


โครงงานคุณธรรม ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมนี้ มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นงานไม่ง่ายที่ท้าทายยิ่ง เพราะต้องทำงานในโรงเรียนขนาดใหญ่กับจำนวนนักเรียนระดับ ๒,๗๐๐ คน แต่เพราะได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจึงทำให้โครงงานสามารถดำเนินการมาได้อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ ทาง สคล.สสส.จึงได้พิจารณามอบโล่ ผอ.ปลอดเหล้า ให้เป็นเกียรติประวัติอย่างสูงแก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นท่านที่ ๒ ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน และ สคล.ยังแจ้งมาเพิ่มเติมว่ากำลังพิจารณามอบโล่ให้กับ ผอ.โรงเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะมีการประกาศและมีพิธีมอบโล่ผอ.ปลอดเหล้าในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติประจำปีการศึกษานี้ ที่ทางสพฐ.จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ต่อไป   และหากมีข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไร ทางสำนักข่าววิถีพุทธจะรายงานให้ทราบต่อไป    


..ขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วย  สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ

เครือข่ายโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่
           ด้วยโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง
ชื่อโรงเรียน  เสลภูมิพิทยาคม
ที่อยู่  ๙๙ หมู่ ๑  ตำบลขวัญเมือง   อำเภอเสลภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๒๐
โทรศัพท์. ๐๔๓-๕๕๑-๓๙๕-๖ อีเมล์  tonklahnamcom@hotmail.com
ผู้อำนวยการ
ชื่อ-สกุล  นายพีรพงษ์ พงศ์ศาสตร์
คุณครูแกนนำโครงงาน
๑.นางสุมาลี  ศรีชมภู
วิชาที่สอน สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.นายนฤนาท  พลสาเดช
วิชาที่สอน สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระยะเวลาที่ดำเนินโครงงาน (เริ่มต้น จนถึงปัจจุบัน) เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๐ ปัจจุบัน
ผลงานในการดำเนินโครงงาน
รางวัลที่ได้รับ
๑.โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเด่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
๒.ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
๓.รางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
๔.ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์
งานนำเสนอผลงานโรงเรียน ครูและนักเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๕.ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๖.ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมที่แก้ปัญหาเหล้า  บุหรี่ ในโรงเรียนของตน
กิจกรรมที่ ๑.อบรมให้ความรู้พิษภัยเหล้า บุหรี่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๒
กิจกรรมที่ ๒.รณรงค์ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่
กิจกรรมที่ ๓.บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
-ปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน
-ห้องเรียนสีขาว
-ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวง 
กิจกรรมที่ ๔.เยี่ยมบ้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การขยายเครือข่าย และเครือข่ายที่เกิดขึ้น
 -เครือข่ายการทำโครงงานในโรงเรียนชั้นม.๒,,,
-เครือข่ายลด ละ เลิก เหล้า-บุหรี่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๒
-เครือข่ายทำความดีหลีกภัยเหล้า-บุหรี่จากพี่สู่น้อง โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่
อำเภอเสลภูมิ ๔ โรงเรียน นักเรียนจำนวน ๘๕๐ คน
การรับทุนสนับสนุนโครงงานคุณธรรมฯ  จากหน่วยงานต่างๆ  (ถ้ามี)
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายองกรณ์งดเหล้า
รายนามเยาวชนผู้ดำเนินโครงงานฯ (ชื่อ-สกุล/ชั้น)
. นายอานนท์    วรวงค์                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                        
. นายสุระพร     ศรีสุระ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                               
๓.นายศุภชัย   สุ่มมาตย์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                               
. นายภูกิจ      เสือเสนา                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                     
. นางสาวศศิกานต์   พิมพิลา          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                               
. นายกิตติธัช   วิชัยรัช                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                    
.นางสาวศุภสุตา    รสทอง            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                        
.นางสาวธิดาพร       ภูแดนแผน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                        
.นางสาวจิตรา          พิมพ์บูลย์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                         
๑๐
.นางสาวสุนิสา        สอนสวัสดิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                        
๑๑.นายปฏิเวธ             งามฉวี         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                        
๑๒
.นางสาวปิยพร      นวลน้อม       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔                        
๑๓
.นางสาววรนัณ     วรรณพฤกษ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔                        
                                                                  
สิ่งที่ต้องการให้ หนุนเสริม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
๑สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
1.อยากให้มีองกรค์/สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ที่รับรองการทำงานของเยาวชนอย่างชัดเจน ด้านการเรียน
เช่น ให้ทุนสนับสนุนให้กับเยาวชนที่ทำความดี
2.มีสถาบัน/มหาวิทยาลัยรองรับให้การศึกษาต่อ-ให้การยกย่องชมเชยเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมอย่างภาคภูมิใจ
3.อยากให้มีการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล้า บุหรี่ให้กับเยาวชนแกนนำเพื่อการเป็นวิทยากร
  และเพื่อเสริมศักยภาพของเยาวชนให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

๒ สพม/สพป
๑.อยากให้ สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ /องกรค์ให้ความสำคัญเยาวชนที่ทำความดี(ทำความดีจะไม่ได้โดเดี่ยว)
๒.อยากให้มีการรณรงค์หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเหล้า-บุหรี่ในสถานศึกษาอย่างจริงจัง
๓.อยากให้มีกฎหมายหรือการลงโทษ/หรือหากมีการฝ่าฝืน เช่น ห้ามมีร้ายขายเหล้า-บุหรี่อยู่ใกล้สถานศึกษา ต้องกำหนดระยะทางอย่างชัดเจน
๔.อยากให้ทุกๆสถานบันมีกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องเหล้า-บุหรี่ลงมือทำเหมือนกันและเข็มงวดอย่างจริงจัง
๓ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
-อยากให้องกรค์/สถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความร่วมมือ การทำงานของเยาวชน เช่น โรงพยาบาล ชุมชน หมู่บ้าน  เทศบาล ฯลฯ
๔ กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.)
-อยากให้มีการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างพลังบวกให้กับตัวเองให้กับเยาวชนแกนนำเพื่อการเป็นวิทยากรและเพื่อเสริมศักยภาพของเยาวชนให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 ๕ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
-อยากให้มีการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล้า บุหรี่ให้กับเยาวชนแกนนำเพื่อการเป็นวิทยากร
  และเพื่อเสริมศักยภาพของเยาวชนให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
-อยากให้เข้าค่ายอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานให้กับเยาวชนที่ทำโครงงานเกี่ยวเหล้า-บุหรี่เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พ่อแม่เปลี่ยนแปลง เพราะได้ลูกๆเป็นกัลยาณมิตร ชวนฟื้นวิถีวันพระ วันแห่งครอบครัวชาวพุทธ


 พ่อแม่เปลี่ยนแปลง เพราะได้ลูกๆเป็นกัลยาณมิตร ชวนฟื้นวิถีวันพระ วันแห่งครอบครัวชาวพุทธ


ภาพและความรู้สึกปิติในพัฒนาการที่ดีขึ้นของเด็กๆ ชุมชนพุทธชยันตีเฉลิมราช
 
เด็กๆ มาสวดมนต์กันสม่ำเสมอ มีบางคนที่หายไป แต่....มีหลายคนเข้ากระแสวันพระแล้ว.....
 
เด็กๆ ช่วยกันทำงานจิตอาสาเหมือนเดิม ด้วยความสนุกสนาน โป๊กเป๊กๆ กันไปตามประสาเด็กๆ

     วันนี้มีพ่อแม่ เด็กๆ ตามมาสวดมนต์ด้วย ๒ ครอบครัว แม้ผู้เป็นพ่อ จะดูเก้ๆกังๆ บ้างนั่นเพราะความไม่คุ้นชิน
 
แต่ก็ทำให้ลูกอิ่มเอมด้วยแรงรัก.... แรงบุญ....พลังของพ่อแม่ทำให้เขาดูมั่นคงมาก สำหรับการสวดมนต์วันนี้
 
และครอบครัวเหล่านี้พ่อเลิกกินเหล้าก็มี บางคนขอเลิกวันพระก่อน 
 
     วันนี้ชวนให้เด็กๆ สื่อสารความดีด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ ให้พ่อ แม่ฟังทุกวันพระ ซึ่งเด็กๆ เห็นด้วย
 
ประเดิมด้วยอ่านเรื่องพุทธชยันตีเฉลิมราช ให้ทั้งตัวเขาเอง และพ่อแม่รับรู้ไปพร้อมๆกันอย่างชัดเจนมากขึ้น และให้พ่อแม่ช่วยบันทึกความรู้สึกด้วย
 
เด็กๆ เป็นผู้ออกแบบหน้าปกของเรื่องราวพุทธชยันตีเฉลิมราช  บางคนขอซ้อมอ่านให้ครูซะ กับป้าแอ๊ะฟังก่อน  เห็นแล้วชื่นใจค่ะ


วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

"วัดกระบังฯโมเดล" ความดีเล็กๆ จากเด็กตัวน้อยๆ ที่สร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างน่าทึ่ง

"วัดกระบังฯโมเดล" ความดีเล็กๆ จากเด็กตัวน้อยๆ ที่สร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างน่าทึ่ง

ดอกไม้บาน สื่อสารความดี
สารคดีสั้น 3 นาที ที่ทำให้คนดูมีความสุขในความดีของเด็กๆ โครงงานครูอาสาน้อยฯ
จากเด็กบ้านนอก โรงเรียนขยายโอกาสเล็กๆ แห่งหนึ่งใน จ.พิษณุโลก แต่มีจิตอาสาและแนวคิดที่น่าสนใจ 
จุดเริ่มจากการแก้ปัญหานักเรียนน้องๆ ไม่ส่งการบ้าน 
นำมาสู่กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยโครงงานคุณธรรม
พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ จนมาถึงวันนี้ 3 ปีกว่าสู่ปีที่ 4 แล้ว


โครงงานเยาวชนไทย ห่วงใย ใส่ใจ คนรอบข้าง โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม จ.พิษณุโลก ได้รับรางวัลพระราชทานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
เป็น 1 ใน 18 โครงงานคุณธรรมระดับประเทศ ที่กำลังเข้าสู่การประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิตติคุณ "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน"   http://www.moralproject.net/
(นี่คือตัวอย่างของการลงทุนเชิงกระบวนการ มากกว่าการลงทุนด้วยงบประมาณมหาศาลสร้างภาพอันฉาบฉวย)


คำนิยม

กคพ. กัลยาณมิตรเครือข่ายวิถีพุทธ 
พอ.ได้ดูสารคดีแล้ว ขอบอกว่าปลื้มใจและภูมิใจในตัวพวกหนูทุกคนมากๆ สมกับเป็น ..สุดยอดเยาวชนไทย จริงๆ อยากให้ทุกชุมชน มีโครงงานที่สร้างความเป็นผู้นำที่รักท้องถิ่น เสียสะเพื่อส่วนรวมอย่างมีความสุข ทำงานด้วยปัญญาและความเพียรอันบริสุทธิ์ อย่างนี้ทั่วประเทศ ..ความฝันอันสูงสุดของเรา ^^ (อยากให้ทุกคนได้ดูสารคดีนี้จัง)
เชื่อว่า พอ.ทุกรูป ทีมงานทุกคน เมื่อได้ดูสารคดีเรื่องนี้แล้ว จะมีกำลังใจที่จะทุ่มเททำงานที่แม้จะเหนื่อยยากนี้ ต่อไป เพื่อลูกหลานไทยที่มีคุณภาพอย่างพวกเธอทุกคนจะเติบโตขึ้นมาเป็พลเมืองที่ดีของประเทศ และของโลก..
..สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ


ยังมีเด็กๆ ลูกหลานไทยที่รวมกลุ่มกันทำโครงงานคุณธรรมดีๆ เช่นนี้อีกมากมาย ที่ยังไม่ได้รับการสื่อสารความดี ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร เพราะเราไม่มีงบประมาณในการจ้างให้บริษัทไปถ่ายทำสารคดีอย่างนี้ออกมา นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งอันน้อยนิดเท่านั้น ยังมีเด็กไทยอีกมากที่ทำความดีไปจนถึงระดับพัฒนาชุมชนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ แต่ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อและสังคมไทยสักเท่าใด  เราทำงานเช่นนี้มา 5 ปีแล้ว มีความดีที่จริงจังชัดเจนแบบนี้เกิดขึ้นมากมายด้วยสองมือของเด็กๆ มีสารคดีออกทีวีมามากกว่า 10 ตอนแล้ว (ต้องจ้างให้ผลิตออก ตอนนี้ไม่มีงบจ้างแล้ว!) แต่ก็ไม่อาจทำให้สังคมหมู่ใหญ่รับรู้ได้ คนสนใจแต่เรื่องร้อนๆ ร้ายๆ และก็มีน้อยคนที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานเชิงกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้อย่างจริงจัง  คนมีกำลังมีหน้ามีตาในสังคมส่วนใหญ่สนใจและสนับสนุนแต่กับเรื่องอื่นๆ แทน