วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชาวพุทธรวมใจ "สมาทานหลักชาวพุทธ" เปิดตััว5หลักการ12ปฏิบัติการ ฟื้นวิถีชาวพุทธ เริ่มเรียนรู้ตลอดพรรษานี้
เข้าพรรษานี้ ขอเชิญท่าน ร่วมนำชีวิตสู่ความดีงาม ตามแบบอย่างไทยๆ ร่วมกัน ด้วยการ ประกาศเจตนา สมาทานปฏิบัติตนตาม หลักชาวพุทธ


เนื่องจากในวันเข้าพรรษา ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา นำโดย ฯพณฯ องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ ประธานในพิธี และกลุ่มฆราวาสชาวพุทธ อันประกอบด้วยบุคคลหลากหลาย เช่น ครูอาจารย์ นักธุรกิจ ข้าราชการชั้นสูง สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจน กลุ่มครอบครัวทั้งผู้ใหญ่เด็กและหนุ่มสาว สามร้อยคน ได้มารวมตัวกัน ณ อุโบสถ วัดญานเวศกวัน เพื่อสมาทานประกาศเจตนา ปฏิบัติตนตามหลักชาวพุทธ เพื่อน้อมนำคุณค่าแห่งพระรัตนตรัยสู่ชีวิต ฝึกตนด้วยสิกขา เพื่อการสร้างความเจริญแก่ตน และสังคม รวมถึงความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา ในการสมาทานนี้ เพื่อที่จะตั้งมั่นในการปฏิบัติตนในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือนต่อไปข้างหน้า
การสมาทานปฏิบัติตนครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นของเหล่าชาวพุทธ ในวันเข้าพรรษาที่จะจัดวิถีชีวิตของตนเองให้ดำเนินไปตามหลักแห่งการเป็นพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเป็นการรณรงค์เริ่มต้นให้แก่ฆราวาสผู้เป็นชาวชาวพุทธทั้งหลายได้ตระหนักถึงการเป็นชาวพุทธ ด้วยการปฏิบัติชีวิตให้สอดคล้องกับ วิถีวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาของไทย ดั่งที่เคยเป็นมา เชื่อว่าเมื่อชาวพุทธร่วมใจกันปฏิบัติและเข้าใจในหลักการของการเป็นชาวพุทธ และปฏิบัติด้วยสัมมาทิฐิ เชื่อมั่นว่าชาวพุทธทั้งหลายจะประสพ ความสุข ร่มเย็นในตน รวมถึงจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและสันติสุข


ข้อมูลจาก http://www.chaobuddha.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น