วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ยุวชนอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากล เป็นพุทธบูชา

ประวัติศาสตร์เริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว
การอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกภาษาปาฬิ อักษรโรมัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
โดยนักเรียนเยาวชนในส่วนภูมิภาค
กับโครงการยุวชนอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎก


โครงการยุวชนอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากล เนื่องในวาระ 100 ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า บรมธัมมิกมหาราช ได้เริ่มต้นขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาคแล้ว  นำโดยนักเรียนแกนนำในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มาร่วมกันออกเสียงอ่านสังวัธยายด้วยกุศลเจตนาในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา น้อมถวายเสียงเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โครงการพระไตรปิฎกสากล โดยกองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ธัมบท และฝึกอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎก ในธัมบท หัวข้อ "คุณสมบัติพระอริยบุคคล" "สีลและปัญญาเป็นยอดในโลก" และ "ความไม่ประมาท คือบทสรุปพระธัมม์คำสอน" รวมทั้งฝึกการอ่านภาษาปาฬิ แปลไทย และภาคแปลภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนแกนนำโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และนักเรียนในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเสมา สีชมพู จำนวน ๑๖ โรงเรียน   ทั้งนี้ ได้มีการบันทึกและจัดทำเป็นสื่อธัมมนิเทศ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างแก่ยุวชนและผู้สนใจศึกษาการอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากลต่อไป

การจัดกิจกรรมและการบันทึกสื่อวิดิทัศน์ในครั้งนี้ทำให้เยาวชนในส่วนภูมิภาคเกิดความตระหนัก
และตื่นตัวขยายไปในจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก

จึงนับว่าเป็นข่าวดีที่น่าอนุโมทนาสาธุการและน่าสนับสนุนให้เกิดการขยายผลสืบเนื่องไปเป็นอย่างยิ่ง   ..สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 ตุลาคม 2553 10:47

    ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ด้วยครับ

    ตอบลบ