วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

นักเรียนโครงงานคุณธรรมที่ขอนแก่นสร้างชื่อ สพฐ.ปลื้มผลงานอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎก

นักเรียนโครงงานคุณธรรมที่ขอนแก่นสร้างชื่อ

สพฐ.ปลื้มผลงานอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎก 

พระธัมมบท "สีลและปัญญาเป็นยอดในโลก"


เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ยุวชนแกนนำในส่วนภูมิภาคจากโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" และกิจกรรมการอ่านสังวัธยายพระไตรปิฏก น้องถวายเสียงเป็นพุทธบูชา เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ (สพป.ขก.๕) รับการตรวจเยี่ยมติดตามผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในส่วนของกลยุทธ์ที่ ๒ ประเด็นที่ ๒.๑ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ซึ่งนอกจากนักเรียนโครงงานคุณธรรมจะนำเสนอรูปแบบการทำกิจกรรมโครงงานคุณธรรมแล้ว นักเรียนแกนนำ ยังได้เผยแพร่พระพุทธพจน์ ในการอ่านสังวัธยายพระไตรปิฎกสากล ในธัมมบท "สีลและปัญญาเป็นยอดในโลก" สร้างความประทับใจ และชื่นชมแก่แขกผู้มีเกียรติจาก สพฐ. และคณะผู้ติดตามเป็นอันมาก ที่เห็นยุวชนไทย ได้ถวายความจงรักภักดีแด่ ร.๕  และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2553 06:38

    อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

    ตอบลบ